ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

سواد سلامتی به عنوان ظرفیت فرد برای کسب، تفسیر و درک اطلاعات اولیه و خدمات سلامتی تعریف می شود که بر تصمیم گیری های مرتبط با سلامتی اثرگذار است. آسم از بیماری های مزمن شایع بوده و کیفیت زندگی بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش تعیین ارتباط سواد سلامت با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی شهر یزد در سال 1397 بود.

روش بررسی

پژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی توصیفی بود. تعداد 300 بیمار مبتلا به آسم با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی و سواد سلامت بود که به صورت خودگزارش دهی تکمیل شد. داده ها با SPSS نسخه 16و آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شدند.

یافته ها

بر اساس یافته ها، بیشتر بیماران زن (3/52%)، متاهل (3/87%) با میانگین سنی 08/11 ± 9/43 بودند. همچنین بیشتر (3/73%) واحدهای مورد پژوهش برای دریافت مطالب مرتبط با بیماری آسم از گزینه پرسیدن از پزشک و کارکنان بهداشتی و درمانی استفاده می کردند. میانگین سواد سلامت 55/28 ± 78/100 بود و بیشترین نمره مربوط به مولفه ارزیابی (5/68) و کمترین نمره مرتبط با مولفه دسترسی (36/55) بود. همچنین سواد سلامت بیشتر واحدهای مورد پژوهش (45%) ناکافی بود. میانگین نمره کیفیت زندگی 32/5 ± 91/46 بود و کمترین میانگین به بعد جسمی (88/2 ± 66/10) و بیشترین میانگین به بعد نگرانی در مورد سلامتی (88/2 ± 41/17) اختصاص داشت. بین سواد سلامت و مولفه های آن با کیفیت زندگی و ابعاد آن ارتباط آماری معنی داری یافت نشد (0/05<P).

نتیجه گیری کلی

بر اساس یافته ها، سطح سواد سلامت و کیفیت زندگی مبتلایان به آسم رضایت بخش نبوده و بین سواد سلامت و مولفه های آن با کیفیت زندگی و ابعاد آن ارتباط معنی داری وجود نداشت، لذا نیاز است برای درک بهتر و عمیق تر، مطالعاتی جهت بررسی عوامل میانجی که ممکن است بر این متغیرها تاثیرگذار باشد، انجام شود. همچنین با تدوین برنامه های جامع، ایجاد مواد آموزشی ساده و قابل فهم و مداخلات روانشناسی کارآمد می توان موجبات توسعه مهارت های سواد سلامت و ارتقای کیفیت زندگی مبتلایان به آسم را فراهم نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
50 -62
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122485 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.