ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی در تکنولوژیست های اتاق عمل

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

رضایت شغلی ازعوامل مهم و تاثیرگذار بر افزایش میزان بهره وری سازمان ها می باشد و هوش هیجانی مجموعه مهارت هایی است که توانایی فرد جهت مواجهه با فشار های محیطی را افزایش می دهد. با توجه به این که هوش هیجانی بر سلامت و بهداشت روانی فرد تاثیر می گذارد و همچنین با در نظر گرفتن نقش رضایت شغلی در کیفیت خدمات تکنولوژیست های اتاق عمل مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی در تکنولوژیست های اتاق عمل انجام شد.

روش بررسی

این پژوهش مقطعی از نوع همبستگی توصیفی بوده و شرکت کنندگان شامل همه ی تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های شهر سنندج (110 نفر) بودند که به صورت سر شماری در سال 1396 انتخاب شدند و 10 نفر از تکنولوژیست های اتاق عمل به دلیل سابقه کمتر از یکسال از مطالعه خارج شدند. از فرم مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه هوش هیجانی (Sibriashring) و پرسشنامه رضایت شغلی (Job Satisfaction Spector) برای جمع آوری داده استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و ضریب همبستگی پیرسون ، t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که هوش هیجانی با رضایت شغلی ارتباط معنی داری ندارد (05/0P>). میانگین هوش هیجانی 112 بود که نشان می دهد هوش هیجانی در سطح مطلوبی قرار دارد و میانگین و انحراف معیار رضایت شغلی 5/121 بود که نشان می دهد کمتر از حد متوسط بود.

نتیجه گیری کلی

نتایج این مطالعه نشان داد میزان رضایت شغلی تکنولوژیست های اتاق عمل به طور معنی داری کمتر از متوسط است، بنابراین پیشنهاد می شود که مسیولان امر با افزایش امکانات رفاهی در محیط کار، ترفیع مناسب و شرایط مطلوب محیط کار میزان رضایت شغلی تکنولوژیست های اتاق عمل را در سطح مطلوبی قرار دهند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
76 -86
لینک کوتاه:
magiran.com/p2122487 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.