اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر ادارک درد و اضطراب مرگ در سالمندان

پیام:
چکیده:
از واقعیت های انکارناپذیر در سالمندی، نزدیک شدن به واقعیت مرگ و اضطراب حاصل از آن و همچنین وجود درد که تجربه ای مشترک و مشکلی جدی در سالمندی است، می باشد و می تواند سازگاری سالمندان را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر ادراک درد و اضطراب مرگ در سالمندان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سالمندان شهرستان الیگودرز در سال 1397 بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر بودند که به صورت هدفمند و بر اساس ملاک های ورود به مطالعه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه درد مک گیل ساخته شده توسط ملزاک و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر بود. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای روان درمانی مثبت نگر را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله آموزشی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل باعث کاهش ادراک درد و اضطراب مرگ (01/0>P) در سالمندان شده است. بنابراین روان درمانی مثبت نگر بر اضطراب مرگ و ادراک درد سالمندان موثر است. براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود از روان درمانی مثبت نگر جهت کاهش ادراک درد و اضطراب مرگ در سالمندان استفاده شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
321 -332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123639 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.