افکار خودکشی در سالمندان بدون همسر: نقش تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی

پیام:
چکیده:
امروزه در بسیاری از کشورها خودکشی افراد سالمند به عنوان یک مساله مهم بهداشت عمومی مطرح است. از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی افکار خودکشی بر اساس تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی در سالمندان بدون همسر انجام شد.پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان حاضر در خانه های سالمندان شهر اردبیل در سال 1398 بودند که از میان آنان به روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به تعداد 111 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس تحریف های شناختی بین فردی حمام چی و بویوک-اوزتورک، مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی واتسون و کلارک، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران و پرسش نامه معنا در زندگی استیگر و همکاران بودند. داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین تحریف های شناختی بین فردی و عاطفه منفی با افکار خودکشی سالمندان رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین بین عاطفه مثبت و حمایت اجتماعی ادراک شده با افکار خودکشی سالمندان رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0>P). اما بخش دیگر یافته های پژوهشی حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین معنا در زندگی و افکار خودکشی سالمندان بود. نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که به طور تقریبی 48 درصد از کل واریانس افکار خودکشی بر اساس متغیرهای تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده قابل پیش بینی است (01/0>P). در مجموع و با توجه یافته های این پژوهش توصیه می گردد جهت پیشگیری از بروز افکار خودکشی سالمندان بدون همسر به ابعادی همچون تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی و حمایت اجتماعی ادراک شده توجه شود.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
347 -359
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123641 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.