اثرات استفاده از مولتی آنزیم آپسوزایم و بتائین در جیره بر برخی شاخص های خونی و ترکیب لاشه در فیل ماهی (Huso huso)

پیام:
چکیده:
در این آزمایش اثر مولتی آنزیم آپسوزایم و بتایین به صورت مجزا و ترکیبی بر برخی شاخص های خونی و ترکیب لاشه در فیل ماهی (Huso huso) مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 126 قطعه فیل ماهی با میانگین وزنی 3± 32 گرم به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی حاوی سطوح مختلف 0، 1 و 1/5 درصد بتایین به صورت ترکیبی با سطوح 0، 250 و 500 میلی گرم آپسوزایم بر کیلوگرم غذا تغذیه شدند. در انتهای دوره شاخص های بیوشیمیایی خون و سنجش ترکیب لاشه ماهیان براساس روش های رایج خون شناسی و سنجش ترکیب لاشه اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج حاصل از آنالیز داده ها تعداد گلبول های سفید اختلاف معنی داری را بین تیمارها نشان داد (0/05>P). اگر چه در تیمارهای مجزای آپسوزایم و مولتی آنزیم اختلافی بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد، اما در تیمارهای ترکیبی افزایش معنی دار تعداد گلبول های سفید مشاهده گردید (0/05>P). تعداد گلبول های قرمز، هموگلوبین، هماتوکریت، MCV، MCH و  MCHC اختلاف معنی داری را در تیمارهای مختلف نشان نداد (0/05<P). داده های سنجش لاشه نشان داد که از نظر درصد  چربی، پروتیین، خاکستر و رطوبت اختلاف معنی داری در تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (0/05<P). بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استفاده از بتایین و مولتی آنزیم آپسوزایم تاثیر معنی داری بر شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه فیل ماهی ندارد.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
123 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123730 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.