اثرات سطوح مختلف آرژینین بر وضعیت آنتی اکسیدانی، صفات الشه و سطح سرمی کاروتنوئیدها در جوجه های گوشتی چالش یافته با spp Eimeria

پیام:
چکیده:
زمینه مطالعاتی

کوکسیدیوز یکی از رایجترین بیماریها در صنعت طیور در سرتاسر جهان است که با انتریت شناخته میشود. کوکسیدیوز باعث ایجاد زیانهای اقتصادی در طیور جوان میشود، زیرا سبب مرگ و میر و اسهال می شود. این بیماری غلظت پلاسمایی آرژنین را کاهش میدهد و سیستم آنتی اکسیدانی را سرکوب میکند.

هدف

این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات آرژینین بر وضعیت آنتی اکسیدانی، صفات لاشه و سطوح سرمی کاروتونوییدها در جوجه های چالش یافته با گونه های آیمریا انجام شد.

روش کار

تعداد 384 جوجهی گوشتی نژاد راس از هردو جنس به 8 گروه، با 6 تکرار و 8 پرنده در هر تکرار تقسیم بندی شدند و تا 21 روزگی در شرایط مشابهی پرورش یافتند. در روز 21 ،جوجه های گوشتی با گونه های آیمریا چالش یافتند. جوجه های گوشتی به دو بخش عفونی و غیر عفونی تقسیم بندی شدند و سطوح)85 ،100 ، 125 و 150)%آرژنین را دریافت کردند. سطوح آنزیمهای آنتی اکسیدان، مالون دیآلدهید، نیتریک اکسید، صفات الشه و سطوح کاروتنوییدها ارزیابی شدند.

نتایج

نتایج نشان داد که چالش با کوکسیدیوز ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و سطح کاروتنوییدها را کاهش داد ولی سطح مالون دی آلدهید و سطح نیتریک اکسید را در مقایسه با گروه های غیر عفونی افزایش داد (0/05<P). افزودن آرژینین به جیره در سطوح 125 %و 150 %ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و سطح کاروتنوییدها را افزایش داد ولی سطح مالون دی آلدهید و سطح نیتریک اکسید را در مقایسه با گروه های غیر عفونی کاهش داد (0/05<P).

نتیجه گیری

در مجموع، کوکسیدیوز ظرفیت تام آنتی اکسیدانی و سطح کاروتنوییدها را کاهش داد و سطح مالون دی آلدهید و سطح نیتریک اکسید را در مقایسه با گروه های غیر عفونی افزایش داد، ولی سطوح بزرگتر آرژینین اثرات منفی عفونت را کاهش داد. در مجموع، میتوان بیان نمود که سطوح بزرگتر آرژینین وضعیت آنتی اکسیدانی را در شرایط عفونی بهبود بخشید.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
127 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2123795 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.