ارائه برنامه مدیریت راهبردی امحاء پسماند های بیمارستانی با استفاده ازتلفیق روش های SPACE و Freeman (مطالعه موردی بیمارستان دکتر شریعتی تهران)

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

عدم توجه به مدیریت پسماندهای بیمارستانی مشکلات عدیده ای را ایجاد نموده به طوری که پیامد بی توجهی به مدیریت این گونه پسماندها محیط زیست و سلامت انسان را در معرض خطر جدی قرار داده است. این تحقیق در سال1394 و به صورت موردی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران جهت بررسی وضع موجود مدیریت پسماندهای بیمارستانی و ارایه راهبردها و پیشنهادات عملی برای بهبود روند مدیریت پسماندهای بیمارستانی به انجام رسیده است.

مواد و روش ها

برای تعیین وضعیت موجود، پس از بازدید از محل و کنترل نحوه مدیریت پسماندها به مدت 3ماه، پرسشنامه ای با استفاده از روشSWOT و مقیاس امتیاز دهی لیکرت تدوین و بین جامعه آماری 30 نفر پخش شد و نتایج حاصل از آن برای تدوین ماتریس عوامل داخلی و خارجی و جداول روش های SPACE و Freeman مورد استفاده قرار گرفت.

نتایج

بررسی ها نشان داد امتیاز بدست آمده برای ماتریس عوامل خارجی 2/34 و امتیاز بدست آمده برای ماتریس عوامل داخلی 2/61 میباشد. در راستای تعیین دقیق تر وزن هر یک از عوامل خارجی و داخلی، اقدام به تشکیل ساختار درختی و مقایسات زوجی بر اساس مدل سلسله مراتبی (AHP) و از طریق نرم افزارExpert Choice گردید. برای تعیین موقعیت بیمارستان از روشSPACE استفاده شد که بیمارستان در وضعیت SO قرار گرفت. در پایان برای اولویت بندی راهبردها از دید ذینفعان از روش Freeman استفاده شد که راهبرد "رعایت دقیق مدیریت پسماند ها" با امتیاز +75 رتبه اول را به خود اختصاص داد.

نتیجه گیری

در نهایت میتوان اینطور نتیجه گیری کرد که روش های مدیریتی SPACE و Freeman روش های مناسب و کارآمدی برای ارایه برنامه های راهبردی در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی میباشند.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -127
لینک کوتاه:
magiran.com/p2124395 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.