مقایسه دانش و نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل پیرامون حقایق دوران سالمندی در سال 1398

پیام:
چکیده:
مقدمه

امروزه، مراقبت از جمعیت روبه رشد سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدیریت سلامت سالمندان، نیازمند شناسایی وضعیت دانش و نگرش موجود و بازنگری در برنامه های آموزشی است در این راستا، پژوهش حاضر با هدف مقایسه دانش و نگرش دانشجویان پرستاری و پرستاران شاغل پیرامون حقایق دوران سالمندی انجام شد.

روش

این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که با همکاری 403 دانشجوی پرستاری و 446 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی سال 1398 انجام یافت. نمونه گیری از دانشجویان و پرستاران به ترتیب به روش سرشماری و تصادفی طبقه ای از نوع نسبتی صورت گرفت. دانش و نگرش دانشجویان و پرستاران پیرامون سالمندی به ترتیب با استفاده از ابزارهایFAQ و KOP به روش خودگزارشی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه تجلیل داده ها در نرم افزار 16 SPSS V. و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون انجام شد.

یافته ها

میانگین نمره دانش و نگرش در گروه دانشجویان به ترتیب 95/2±91/10 و07/13 ± 04/143و در گروه پرستاران02/3 ±72/10 و 15/12± 57/143 بود. تنها میانگین نمره دانش دانشجویان، در بعد روانی اجتماعی به لحاظ آماری بیشتر از پرستاران بود (03/0=P). و پرستاران در بعد قدردانی نگرش مثبت تری به سالمندان داشتند (02/0=P).

نتیجه گیری

 یافته ها حاکی از این است که برنامه های آموزشی دانشگاه ها و برنامه های ضمن خدمت ارایه شده در بیمارستان ها درزمینه سالمندی غنی نبوده و نتوانسته اند دانش دانشجویان و پرستاران را در این زمینه به سطح مطلوب برسانند. لذا با توجه به رشد پدیده سالمندی در جامعه، تجدیدنظر در برنامه های آموزشی موجود یک پیشنهاد جدی است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
48 -58
لینک کوتاه:
magiran.com/p2124778 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.