ارزیابی نیازهای آموزشی سالمندان شهرستان سیرجان در مورد سبک زندگی سالم، سال 1398-1397

پیام:
چکیده:
مقدمه

سالمندان برای داشتن یک زندگی مطلوب، نیازمند سبک خاص از زندگی می باشند. آن ها برای آگاهی و پیروی از این سبک خاص، نیاز به آموزش دارند. برای فراهم نمودن آموزش های مناسب، نیازسنجی و شناخت وضعیت موجود ضروری است. ارزیابی نیازها باعث برنامه ریزی مناسب، صرفه جویی در وقت و هزینه می شود؛ بنابراین، در این مطالعه ما نیازهای آموزشی سالمندان درباره سبک زندگی سالم در دوران سالمندی را بررسی کرده ایم.

روش

 این مطالعه یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود که در سال 98- 1397 بر روی سالمندان شهرستان سیرجان انجام شد. حجم نمونه 361 نفر بود که بر اساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. اطلاعات بر اساس پرسشنامه ی سنجش سبک زندگی سالم در سالمندان ایرانی با 46 گویه و آلفای 77/0 جمع آوری گردید، اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه 24 و به کمک روش های آمار ANOVA و Student-t مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

یافته ها

میانگین کلی نمره سبک زندگی سالم سالمندان 131±00/14 آمده است؛ بنابراین سبک زنگی سالمندان شهرستان سیرجان در وضعیت متوسط است؛ و ازنظر سطوح سبک زندگی 293 نفر (95%) در سطح متوسط قرار داشتند؛ در حیطه های سبک زندگی، حیطه پیشگیری با میانگین و انحراف معیار 47±00/4 حیطه ورزش، تفریح و فعالیت جسمانی با میانگین و انحراف معیار 13±01/13، حیطه تغذیه سالم با میانگین و انحراف معیار 31±00/4، حیطه مدیریت تنش با میانگین و انحراف معیار 13±00/3، حیطه روابط اجتماعی و بین فردی با میانگین و انحراف معیار 24±00/5، نیازهای آموزشی سالمندان در سطح متوسط قرار داشت.از دیگر نتایج این پژوهش، این بود که بین نیازهای آموزشی متفاوت سالمندان درزمینه شیوه زندگی با عوامل دموگرافیک مانند جنسیت، سن، سطح سواد همچنین وضعیت ابتلا بودن یا نبودن به بیمارهای مزمن و وضعیت زندگی تنها یا با همراه ارتباط وجود دارد.

 نتیجه گیری

سالمندان شهرستان سیرجان ازنظر سبک زندگی سالم و حیطه های آن در وضعیت متوسطی هستند. لازم است آموزش سبک زندگی سالم بر اساس نیازهای آنان و با در نظر گرفتن ویژگی های جمعیت شناختی با جدیت بیشتری پی گیری شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
68 -78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2124780 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.