تاثیر پروتئین تک یاخته باکتریایی در جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این پژوهش، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (میانگین وزن 0/55±2/51 گرم) تغذیه شده با تک یاخته باکتریایی  (IPL68)به عنوان یک منبع پروتئین غذایی بجای پودر ماهی به مدت 6 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی و با 3 تکرار ارزیابی گردید. جیره های آزمایشی در قالب 5 تیمار و همسان از نظر میزان پروتئین با سطوح مختلف پودر ماهی و IPL68 (100 درصد پودر ماهی (A)، 75 درصد پودر ماهی و 25 درصد IPL68 (B)، 50 درصد پودر ماهی و 50 درصد IPL68 (C)، 25 درصد پودر ماهی و 75 درصد IPL68 (D) و 100 درصد IPL68 (E)) تهیه گردیدند. نتایج حاصل از ترکیب بدن ماهیان نشان داد بیشترین میزان چربی خام و پروتئین خام و کمترین میزان رطوبت و خاکستر در ماهیان تغذیه شده با جیره C و کمترین میزان چربی خام و پروتئین خام و بیشترین میزان رطوبت و خاکستر در ماهیان تغذیه شده با جیره E وجود داشت (0/05>P). نتایج مربوط به ارزیابی فعالیت آنزیمی نشان داد آنزیم های تریپسین و آلفاآمیلاز در ضمایم پیلوریک و روده ماهیان جیره C و آنزیم فسفاتاز قلیایی در ضمایم پیلوریک و روده ماهیان جیره D بطور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره E بودند (0/05>P). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان کرد پروتئین تک یاخته باکتریایی(IPL 68) در سطح 50 درصد می تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره غذایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
64 تا 78
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125056 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!