نقش افکار تکرارشونده منفی به عنوان عامل فراتشخیصی در پیش بینی شدت علائم اختلالات هیجانی

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلالات هیجانی که تا حد زیادی در نتیجه انحراف هیجان ها از مسیر بهنجارشان بروز می کنند می توانند تحت تاثیر عوامل فراتشخیصی ای همچون، کمال گرایی، بدتنظیمی هیجانی، نشخوار فکری، بی خوابی و همچنین افکار تکرارشونده منفی بروز و توسعه یابند. از این رو مطالعه حاضر در نظر داشت تا سهم افکار تکرار شونده منفی را در پیش بینی طیفی از اختلالات هیجانی مورد ارزیابی قرار دهد.

روش

مطالعه حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می باشد. جهت بررسی فرضیه های پژوهش مبنی بر وجود همبستگی میان افکار تکرارشونده منفی و شدت علایم اختلالات هیجانی (با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان) نمونه ای 385 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به وسیله دو پرسشنامه افکار تکرارشونده منفی (مک اوی و همکاران، 2010) و پرسشنامه علایم اضطراب و افسردگی (واتسون و همکاران، 2007) مورد ارزیابی قرار گرفتند. یافته های به دست آمده از گروه نمونه با روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل و ارزیابی شد.

نتایج

نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین خرده مقیاس های دو عامل افکار تکرارشونده منفی و علایم اختلالات اضطراب افسردگی بوده است، همچنین مشخص شد که افکار تکرارشونده منفی غیر از شاخص افزایش وزن، قادرند سهم معناداری در پیش بینی سایر علایم اختلالات هیجانی داشته باشد.

بحث و نتیجه گیری

با توجه به وجود ارتباط مثبت و معنادار میان افکار تکرار شونده منفی و علایم مختلف اختلالات هیجانی به نظر می رسد که بهتر باشد تا افکار تکرار شونده منفی به عنوان عامل پیش بینی کننده اختلالات هیجانی بیشتر در روند پیشگیری، تشخیص و درمان اختلالات و علایم اختلالات هیجانی مورد توجه قرار گیرند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
103 -111
لینک کوتاه:
magiran.com/p2125953 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.