بررسی وضعیت بیماری سفیدک پودری انگور در سه شهرستان منطقه سیستان، ایران

پیام:
چکیده:

بیماری سفیدک پودری انگور در اثر آلودگی با قارچ Erysiphe necatorایجاد شده و از مهمترین بیماری های انگور در دنیا و ایران بشمار می رود. جهت بررسی وضعیت آلودگی به این بیماری در منطقه سیستان طی دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 تعداد 30 تاکستان در سه شهرستان زابل، زهک و هامون انتخاب و یادداشت برداری از آن ها جهت ثبت داده های مربوط به میزان وقوع و شدت بیماری بصورت هفتگی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که از لحاظ بیشترین میزان وقوع بیماری در سال اول، دوم و مجموع دو سال، بین شهرستان ها و تاکستان ها اختلاف معنی دار وجود ندارد اما در مجموع دو سال شهرستان های زابل و زهک (6/57 و 2/57 درصد) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد وقوع بیماری در سطح منطقه بوده اند. از لحاظ شدت آلودگی برگ و خوشه بین دو سال مورد بررسی و شهرستان ها اختلاف کاملا معنی دار(0/001(P< بوده و در مجموع دو سال از لحاظ شدت آلودگی برگ شهرستان های هامون و زهک (1/23 و 6/20 درصد) و از لحاظ شدت آلودگی خوشه ها شهرستان های زابل و زهک (4/25 و 8/21 درصد) به ترتیب دارای بیشترین و کمترین درصد آلودگی بوده اند. بر اساس سطوح زیر منحنی های پیشرفت بیماری، از لحاظ میزان وقوع بیماری بین دو سال، شهرستان ها و تاکستان ها اختلاف معنی داری مشاهده نگردید اما از لحاظ شدت آلودگی برگ ها و خوشه ها، بین دو سال و شهرستان ها اختلاف کاملا معنی دار (0/001(P<، و در مجموع دو سال شهرستان های هامون و زابل به ترتیب دارای بیشترین سطوح زیر منحنی های پیشرفت شدت آلودگی برگ و خوشه (9/696 و 3/680) بودند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
305 -322
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126087 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.