بررسی میزان رضایت دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه آن ها نسبت به آینده شغلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

تربیت فارغ التحصیلانی کارآمد و علاقه مند، از اولویت های نظام آموزشی است. هر سال، تعدادی از دانشجویان به دلیل نارضایتی از رشته تحصیلی، از ادامه تحصیل منصرف می شوند و یا ناامیدانه ادامه تحصیل می دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان رضایت دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از رشته تحصیلی و دیدگاه آن ها نسبت به آینده شغلی در سال 1398 طراحی گردید.

روش ها

در این مطالعه مقطعی، کلیه دانشجویان رشته اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان (75 نفر) مورد بررسی قرار گرفتند. از پرسشنامه ای دو قسمتی استفاده شد که قسمت اول شامل سوالات دموگرافیک و قسمت دوم پرسشنامه ارزیابی میزان رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی، عوامل موثر بر رضایت و دیدگاه دانشجویان نسبت به آینده شغلی بود. پایایی و روایی آن نیز با ضریب آلفای کرونباخ سوالات 0/7 تا 0/94 مورد تایید قرار گرفت.  داده ها با استفاده از آزمون های آماری t-test، Anova و مجذور کای از طریق نرم افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

میزان رضایت دانشجویان با میانگین و انحراف معیار 0/77±3/53 در محدوده "رضایت زیاد" قرار داشت. میزان رضایت دانشجویان بر حسب سن، جنسیت، وضعیت تاهل، معدل کل، سابقه انصراف از تحصیل و محل سکونت اختلاف معنی دار نداشت.

نتیجه گیری

رضایت دانشجویان از رشته تحصیلی، در حد زیاد و نگرش آن ها به آینده شغلی مثبت بود. افزایش امکانات و تجهیزات آموزشی، تعامل بیشتر دانشجویان با مدیر گروه و کاربرد دروس تیوری در بالین، جهت افزایش رضایت و علاقه به ادامه تحصیل در این رشته موثر خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
62 تا 69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2126160 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!