بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

فرسودگی شغلی، پدیده ای چندعاملی است که در مشاغل دارای نیاز به تمرکز و بار ذهنی زیاد، نظیر اعضای هیات علمی دانشگاه ها ممکن است بیشتر رخ دهد. ازطرفی کیفیت خواب بر اعمالی که نیاز به ذخیره ی اطلاعات جدید و بار ذهنی زیاد دارند، موثر است. با توجه به موارد فوق، این پژوهش با هدف بررسی همبستگی بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب با فرسودگی شغلی در اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت توصیفی همبستگی بر روی 102 نفر از اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1397 و به صورت سرشماری انجام شد. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه های مسلش، ناسا TLX و پیتزبورگ، و تحلیل آماری نیز با استفاده از آزمون های آماری کای اسکویر، دقیق فیشر، آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفت.

نتایج

حدود 90 درصد از اعضای هیات علمی، دارای نیاز ذهنی بالا بودند. ارتباط معناداری بین فرسودگی شغلی با بار ذهنی کار و کیفیت خواب وجود نداشت اما بین بار ذهنی کار و کیفیت خواب همبستگی معکوس و معنادار دیده شد (0/001-R=، 0/661 <P). همچنین بار ذهنی کار در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی و خستگی عاطفی در اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت از سایر دانشکده ها بیشتر بود (0/05<P).

نتیجه گیری

باتوجه به بالابودن بار ذهنی کار اساتید و تاثیر منفی آن بر کیفیت خواب، توصیه می شود برنامه های مداخله ای با هدف ایجاد شرایط مناسب شغلی، تقویت توان کاری آن ها و آموزش اصول بهداشت خواب جهت کاهش بار ذهنی کار و ارتقای کیفیت خواب اساتید، اجرا شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
109 -121
لینک کوتاه:
magiran.com/p2127376 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.