اثربخشی برنامه گربه مبارز بر نشانگان اختلال اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی در کودکان دختر و پسر دارای اختلالات اضطرابی

پیام:
چکیده:
مقدمه

اختلالات اضطرابی می تواند مشکلات فراوانی را برای کودکان به وجود بیاورد، بنا بر این یافتن روش هایی برای بهبود اضطراب آنان ضروری به نظر می رسد. از این رو این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی برنامه گربه مبارز(CCP) بر نشانگان اختلال اضطراب فراگیر و هراس اجتماعی در کودکان دارای اختلالات اضطرابی انجام شد.

مواد و روش ها

طرح پژوهش از نوع آزمایشی و به صورت پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر 8 تا 11 سال دارای اختلالات اضطرابی شهر بندرعباس در سال 1397 بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 32 کودک بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند و اعضای گروه آزمایش به صورت فردی و در 16 جلسه تحت CCP قرار گرفتند. از مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (SCAS) برای جمع آوری داده ها استفاده شد. داده ها از طریق تحلیل آنکوا و آنوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته های پژوهش

 نتایج نشان داد که بین گروه کنترل و آزمایش، پس از مداخله تفاوت معناداری وجود دارد و CCP اثر معناداری در بهبود اضطراب فراگیر (P<0.05, F=52.03) و هراس اجتماعی (P<0.05, F=78.20) در گروه آزمایش دارد.

بحث و نتیجه گیری

 با توجه به یافته های این پژوهش، برنامه درمانی گربه مبارز یک روش موثر در بهبود اختلالات اضطرابی کودکان است و می تواند دارای تلویحات کاربردی فراوانی باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
27 -35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2128775 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.