تخمین عمق کوری با استفاده از آنالیز طیفی داده های مغناطیسی هوابرد جهت پتانسیل یابی منابع زمین گرمایی؛ مطالعه موردی: شرق استان کرمان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مطالعه از آنالیز طیفی داده های مغناطیسی هوابرد در محدوده ای در شرق استان کرمان جهت شناسایی مناطق دارای شار زمین گرمایی استفاده شد. ابتدا تصحیح مربوط به میدان مغناطیسی مرجع با مدل IGRF انجام و سپس فیلتر برگردان به قطب بر روی داده ها اعمال شد. سپس به منظور حذف اثرات ناشی از توپوگرافی، خصوصیات زمین شناسی و میدان های مغناطیسی هسته، از فیلتر میان گذر استفاده شد. پس از بلوک بندی محدوده و انتقال داده ها به فاز فوریه، طیف توان هر بلوک محاسبه شد. عمق بالایی و عمق مرکزی هر بلوک از منحنی های لگاریتمی طیف توان به دست آمدند. عمق کف منابع مغناطیسی که به عنوان عمق کوری در نظر گرفته می شود از رابطه  محاسبه و برای تخمین گرادیان زمین گرمایی و شار زمین گرمایی منطقه استفاده شد. نتایج نشان داد کمترین عمق کوری (5/9-5/8 کیلومتر) با بیشترین گرادیان دما و شار زمین گرمایی در جنوب کویر لوت (جنوب شرق محدوده) و جنوب غرب گلباف در محدوده راین با واحدهای آذرین متنوع و بیشترین عمق کوری در کویر لوت و واحدهای رسوبی شمال منطقه قرار دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129252 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!