طراحی و بررسی اثربخشی برنامه هنردرمانی خانواده محور بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان

پیام:
چکیده:
هدف

پژوهش حاضر با هدف طراحی برنامه هنردرمانی خانواده محور قابل اجرا در بیمارستان، و ارزیابی اثربخشی آن بر سازگاری کودکان مبتلا به سرطان انجام شد.

روش

این پژوهش یک مطالعه تک آزمودنی از نوع A-B است که نوعی پژوهش آزمایشی به شمار می-رود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام کودکان 9 تا 14 ساله بستری در مرکز طبی کودکان از آبان تا بهمن 1397 بود که از میان آن ها تعداد پنج کودک به روش نمونه گیری هدفمند، انتخاب شدند. هر کودک همراه با مادر خود تعداد هشت جلسه هنردرمانی خانواده محور دریافت کرد. ابزار پژوهش حاضر، چک لیست نمودهای زیستی-روانی-اجتماعی ناسازگاری در بیمارستان (پوررضاییان، بشارت، کوچک زاده و فراهانی، 1397) و راهبردهای سازگاری کودکان- بازنگری نخست (آیرز و ساندلر، 1999) بودند. داده های پژوهش با استفاده از نمودارها و جدول های مخصوص طرح های تک آزمودنی مورد تحلیل قرار گرفتند. به علاوه، میزان اندازه اثر و شاخص تغییر پایا نیز گزارش شد.

یافته ها

یافته های پژوهش نشان داد که هنردرمانی خانواده محور به طور معناداری سبب کاهش نمودهای ناسازگاری و راهبرد اجتناب (05/0 > P) از یک سو، و افزایش راهبرد جست و جوی حمایت (05/0 > P) از سوی دیگر شده است.

نتیجه گیری

با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که هنردرمانی خانواده محور قادر است سبب کاهش ناسازگاری کودکان مبتلا به سرطان بستری در بیمارستان و تغییر راهبردهای سازگاری آن ها شود. بنابراین این روش را می توان به عنوان یکی از روان درمانی های مفید و کاربردی در بیمارستان به ویژه برای کودکان مبتلا به سرطان دانست.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
89 -102
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129275 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.