شیوع پره اکلامپسی و اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان امام سجاد یاسوج در سال 1395

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از موارد اورژانس دوران بارداری، پره اکلامپسی و اکلامپسی می باشد که به دلیل عوارض آن تشخیص و درمان سریع در مورد این بیماری ها توصیه می شود، پره اکلامپسی سومین علت مرگ و میر مادران در دنیا است. شناسایی بروز این اختلال و عوامل خطر آن در مناطق مختلف می تواند در تشخیص، درمان و پیشگیری از عوارض آن مفید باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین و بررسی شیوع پره اکلامپسی، اکلامپسی و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج بود.

مواد و روش ها

این یک مطالعه توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی می باشد، جامعه مورد مطالعه مادران بارداری هستند که به زایشگاه بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج در سال 1395 مراجعه کرده اند. تمامی مادران باردار مبتلا به پره اکلامپسی که از ابتدای فروردین 1395 تا پایان اسفند 1395 در بیمارستان امام سجاد (ع) یاسوج بستری شده بودند، در صورت دارا بودن معیارهای ورود که شامل: ویزیت پزشک متخصص زنان، انجام مراقبت های روتین بخش زایشگاه و انجام اقدامات تشخیصی آزمایشگاهی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند و پس از ثبت مشخصات، پارامترهای مربوط به وضعیت بیماری آنها شامل عوارض ناشی از پره اکلامپسی وضعیت بالینی، سیر بهبودی و سایر موارد مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف مورد مطالعه از روی پرونده بیماران مستندات و مشاهدات پزشکان و پرستاران استخراج شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی مجذورکای، دقیق، فیشر تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

طبق نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، شیوع پره اکلامپسی 92/4 درصد برآورد شد. نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر نشان داد که بین شیوع پره اکلامپسی و سابقه قبلی پره اکلامپسی و فشارخون مزمن رابطه معنی داری وجود ندارد (07/0=p). هم چنین در این مطالعه مشخص شد که شیوع پره اکلامپسی در زنان با حاملگی اول بیشتر است و با افزایش تعداد حاملگی ها شیوع پره اکلامپسی کاهش می یابد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که شیوع سزارین در بیماران مبتلا به پره اکلامپسی بالاتر از زایمان طبیعی می باشد.

نتیجه گیری

شیوع پره اکلامسی در شهر یاسوج 92/4 درصد می باشد که مشابه سایر کشورها می باشد و به نظر می رسد بستری شدن مادران باردار به علت پره اکلامپسی در بین سایر مشکلات جدی بارداری در شهر یاسوج خیلی نگران کننده نیست. با توجه به شیوع پره اکلامپسی و عوارض ناشی از آن و از آنجایی که پیشگیری از این اختلال در حال حاضر در مادران باردار امکان پذیر نیست، بنابراین باید مراقبت های به موقع و مناسب در طول دوران بارداری برای تشخیص به موقع و پیشگیری از عوارض نامطلوب انجام گیرد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
129 -139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129373 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.