اثرات ضد آپوپتوزی و آنتی اکسیدانی تمرین مقاومتی با بربرین کلراید بر سمیت سلول های قلبی ناشی از دیازینون در موش صحرایی

پیام:
چکیده:
مقدمه

افزایش استفاده از آفت کش ها یکی از خطرات تهدید کننده سلامتی می باشد. فعالیت های بدنی و گیاهان دارویی به عنوان یک راهکار سودمند برای کاهش اثرات این مواد توصیه شده اند.

هدف

هدف از اجرای این مطالعه، بررسی اثر تمرین مقاومتی و بربرین کلراید بر نشانگران آپوپتوز و فشار اکسیداتیو بافت قلب رت های مسموم شده با دیازینون بود.

روش بررسی

در این مطالعه 80 سر رت نر به صورت تصادفی به هشت گروه ده تایی شامل کنترل سالم، شم، دیازینون، دیازینون تمرین مقاومتی، دیازینون 5/2 میلی گرم بربرین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن، دیازینون 15 میلی گرم بربرین به ازای هرکیلوگرم وزن بدن، دیازینون تمرین مقاومتی 5/2 میلی گرم بربرین به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن و دیازینون تمرین مقاومتی 15 میلی گرم بربرین به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تقسیم شدند. طی چهار هفته هر گروه دیازینون و بربرین کلرایدرا دریافت نموده و هفته ای سه جلسه تمرین مقاومتی انجام دادند.

نتایج

در بافت قلب موش های صحرایی مسموم با دیازینون، تمرین مقاومتی اثر معنی داری در کاهش غلظت افزایش یافته MDA، کاسپاز 3، 8-OHDG و GSH اثر معنی داری (05/0 ≤ P) داشت. 15 میلی گرم بر کیلوگرم مصرف بربرین موجب کاهش معنی دار غلظت ROS، MDA، 8-OHDG و کاسپاز 3 شد، اما غلظت GSH را افزایش داد (05/0 ≤ P) 5/2 میلی گرم در کیلوگرم مصرف بربرین تاثیر معنی داری (05/0≤  P) در کاهش 8-OHDG داشت. همچنین، 15 میلی گرم بربرین کلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در مقایسه با 5/2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن اثر بیشتری در کاهش 8-OHDG داشت.

نتیجه گیری

به نظر می رسد مصرف بربرین همراه با تمرین مقاومتی دارای اثرات محافظتی در برابر استرس اکسیداتیو و مرگ سلولی در بافت قلب موش های مسموم با دیازینون دارد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
71 -81
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129673 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.