اثر تمرین هوازی وعصاره هیدرومتانلی مریم گلی (Salvia officinalis) بر حافظه، بیان CREB و BDNF در آلزایمر القا شده با بتا آمیلوئید

پیام:
چکیده:
مقدمه

بیماری آلزایمر اختلال زوال نورونی وابسته به سن بوده و تجمع آمیلویید بتا، خصوصا در ناحیه هیپوکامپ مهم ترین علت مرگ نورون ها در این بیماری است. فعالیت بدنی و داروهای گیاهی می تواند در پیشگیری و درمان اختلالات زوال نورونی موثر باشد.

هدف

این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تمرین هوازی و عصاره خوراکی مریم گلی بر حافظه، بیان (CREB) و فاکتور مشتق از نوروتروفیک مغز (BDNF) در موش های صحرایی مدل آلزایمری تیمار شده با بتا آمیلویید، اجرا شد.

روش بررسی

در یک کارآزمایی تجربی 32 سر رت نر تحت تزریق بتا آمیلویید (ng/μl 10) قرار گرفتند و به صورت تصادفی در گروه های کنترل، تمرین هوازی، عصاره و تمرین هوازی - عصاره قرار گرفتند. پس از 21 روز، گروه عصاره mg/kg 100 عصاره مریم گلی را به صورت گاواژ دریافت کردند. گروه های تمرینی نیز چهار هفته روی تردمیل دویدند. بعد از اتمام دوره مداخله، از ماز آبی موریس جهت ارزیابی حافظه فضایی استفاده شد. CREB و BDNF با روش Realtime PCR اندازه گیری شد و همچنین ارزیابی بافت شناسی جهت بررسی میزان تجمع پلاک های بتا آمیلویید در بافت مغز صورت گرفت.

نتایج

نتایج نشان داد عصاره مریم گلی و دویدن روی تردمیل، سبب بهبود یادگیری و حافظه شد، سطوح (001/0 CREB =p) (001/0 BDNF =p) در آزمودنی های آلزایمر القاء شده در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی دار یافت، چگالی سلول های عصبی، به طور قابل ملاحظه ای در گروه های دونده روی تردمیل و دریافت کننده عصاره نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (001/0 =p).

نتیجه گیری

نتایج مطالعه حاضر نشان داد تمرین هوازی و عصاره مریم گلی اثر هم افزایی بر بهبود حافظه، نقص عصبی و چگالی سلول های عصبی در شرایط آلزایمر القا شده با بتا آمیلویید دارد. لذا استفاده همزمان این دو مداخله پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
انگلیسی
صفحات:
119 -132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129678 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.