اثر تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx وPAB بافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تمرین جسمانی دارای اثرات مختلف بر دفاع آنتی اکسیدانی بوده که میزان اثر آن وابسته به شدت و مدت فعالیت می باشد، از طرف دیگر ویتامین D نیز دارای خواص آنتی اکسیدانی می باشد. با این وجود اثر همزمان این دو مداخله بر دفاع آنتی اکسیدانی به خوبی معلوم نیست. لذا، هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ترکیب تمرین هوازی و ویتامین D بر غلظت GPx و تعادل  PABبافت ریه رت های قرار گرفته در معرض آب اکسیژنه بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه تجربی، 30 سر رت نر نژاد ویستار در محدوده وزنی 20±220 گرم و سن 10 -8 هفته بطور تصادفی به 5 گروه آب اکسیژنه (6=n)، آب اکسیژنه - ویتامین D (6=n)، آب اکسیژنه - تمرین هوازی (6=n)، آب اکسیژنه -تمرین هوازی و ویتامین D (6=n) و کنترل سالم (6=n) تقسیم شدند و به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته تحت پروتکل مداخله (القا استرس اکسیداتیو، تمرین هوازی و مصرف ویتامین D) قرار گرفتند. متغیرهای تحقیق به وسیله کیت های تخصصی و به روش الایزا در بافت ریه اندازه گیری شدند. جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها از آزمون های شپیرو ویلک، تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل واریانس دو طرفه و آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد تعامل تمرین هوازی با ویتامین D موجب افزایش معنی دار غلظت GPx و کاهش معنی دار تعادل PAB شد (05/0<p).

نتیجه گیری

به نظر می رسد، ترکیب تمرین هوازی و ویتامین D موجب بهبود فعالیت آنتی اکسیدان ها و کاهش استرس اکسیداتیو می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
156 -166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2129971 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.