مقایسه ارزش نمونه گیری سوزنی ظریف با آسپیراسیون و بدون آسپیراسیون در بررسی گره های تیروئیدی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان شریعتی

پیام:
چکیده:
مقدمه

گره های تیروئیدی به دلیل احتمال بدخیمی اهمیت دارند. برای تشخیص ماهیت پاتولوژیک گره ها، نمونه گیری سوزنی به عنوان اولین روش تشخیصی، آسان و مقرون به صرفه است. این مطالعه به منظور مقایسه نمونه گیری سوزنی ظریف بدون آسپیراسیون با روش سنتی آسپیراسیون سوزنی از لحاظ به دست آوردن نمونه های سیتولوژی بهتر با تعداد بیشتر سلول های تیروئیدی و اجزای سالم تر ساختمانی نظیر فولیکول ها و پاپیلاها در یک زمینه اسلاید عاری از خون یا لخته، طرح ریزی شده است.

مواد و روش ها

دویست بیمار با گره های تیروئیدی قابل لمس با سایز 1-4 سانتی متر که به طور سرپایی به بیمارستان شریعتی مراجعه کرده بودند، همزمان تحت آسپیراسیون سوزنی و نمونه گیری سوزنی ظریف بدون آسپیراسیون قرار گرفتند، نمونه های به دست آمده به صورت یک سوکور توسط سیتوپاتولوژیست مطالعه و بر اساس پوشش خون یا لخته روی اسلاید، تعداد سلول های به دست آمده، کفایت و سالم بودن اجزای ساختمانی نظیر فولیکول ها و پاپیلاها و دژنرسانس سلولی هر کدام از صفر تا 2 نمره بندی شده و در نهایت دو روش فوق براساس متغیرهای ذکر شده توسط آزمون های غیرپارامتری با یکدیگر مقایسه شدند.

یافته ها

200 بیمار وارد مطالعه شدند که در 43 مورد نمونه ها کافی نبود. در 157 نمونه دیگر میانگین نمرات نمونه ها از نظر پوشش خون یا لخته روی اسلاید، تعداد سلول های به دست آمده، کفایت و سالم بودن اجزای ساختمانی نظیر فولیکول ها و پاپیلاها و دژنرسانس سلولی در دو روش FNA و FNNA اختلاف آماری معنی داری نداشت.

نتیجه گیری

در بررسی سیتولوژیک گره های تیروئید FNNA نسبت به FNA برتری ندارد و بین دو روش توافق وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
101
لینک کوتاه:
magiran.com/p213021 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.