تجارب پرستاران از به کارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستانی: یک مطالعه کیفی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

پرستاران بزرگترین گروه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی هستند، درک تجارب آن ها از قابلیت استفاده و کاربرد سیستم اطلاعات بیمارستانی، تاثیر زیادی بر موفقیت یا شکست کاربرد آن و در نهایت کیفیت مراقبت از بیمار خواهد داشت. لذا مطالعه حاضر با هدف تبیین تجارب پرستاران از به کارگیری سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های آموزشی شهر تبریز در سال 1396 انجام گرفته است.

روش ها

مطالعه حاضر با روش کیفی و با رویکرد پدیدار شناسی انجام گرفت. مشارکت کنندگان شامل 14 نفر از پرستاران بودند که با روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. روش جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق بود. پس از اخذ رضایت آگاهانه از مشارکت کنندگان، مصاحبه ها ضبط گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش  7 مرحله ای کلایزی استفاده شد.

نتایج

پس از تحلیل داده های مطالعه در مجموع 460 کد اولیه ،10 زیردرون مایه و2 درون مایه اصلی "نقایص ساختاری سیستم اطلاعات بیمارستانی" و "اثرات سیستم اطلاعات بیمارستانی در کارآیی مراقبت های پرستاری" آشکار گردید.

نتیجه گیری

نتایج مطالعه ی حاضر بیانگر تاثیرات مثبت استفاده از سیستم HIS در ارتقای مراقبت از بیماران می باشد؛ با این وجود نقاط ضعفی از قبیل دوباره کاری و دور شدن از بالین و مشکلات مرتبط با سیستم نیز از سوی پرستاران استفاده کننده از سیستم HIS گزارش گردید. لذا تقویت عوامل تسهیل کننده و رفع نقایص سخت افزاری و نرم افزاری این سیستم به منظور افزایش کارآیی آن در ارتقای مراقبت ها و نیز استفاده از رایانه های قابل حمل و جیبی متصل به سیستم  HIS پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
23 -34
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130332 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.