سمیت سلولی سیس پلاتین در خط سلول سرطانی تخمدان هامسترچینی (CHO)

چکیده:
سابقه و هدف
سیس پلاتین یکی از متداول ترین داروها در شیمی درمان سرطان است. این دارو در درمان سرطان پیشرفته بیضه، سرطان پیشرفته تخمدان سرطان مثانه سروگردن، سرطان ریه و در برخی از انواع نئوپلاسم کودکان کاربرد درمانی داشته است. کشت سلولی از جمله روش های مناسب برای بررسی تاثیر داروها در روند رشد سلولها، به خصوص سلولهای سرطانی است. در این پژوهش به منظور بررسی تاثیر سیس پلاتین بر روند رشد سلولهای سرطانی، پس از کشت سلولهای سرطان تخمدان در محیط آزمایشگاه، به مقایسه کینتیک رشد این سلولها در گروه شاهد با گروه تحت تاثیر داروی سیس پلاتین پرداختیم.
مواد و روش ها
این پژوهش به صورت تجربی بوده و در آن از روش های متداول کشت سلول استفاده شده است. سلولهای سرطان تخمدان هامستر چینی (CHO) در محیط کشت DMEM/F12 و در فضای انکوباتور مرطوب 37°C به همراه % CO2 5رشد داده شد. آنگاه با رسم منحنی رشد مربوطه، پارامترهای رشد این سلولها مورد بررسی قرار گرفتند. گروه دیگری از همین سلولها و در شرایط رشد مشابه برای مدت یک ساعت با بالاترین غلظتی از سیس پلاتین که از روند دوز- پاسخ تبعیت می کرده است، برخورده داده شده و پامترهای رشد آنها نیز مورد بررسی و با گروه شاهد مقایسه شده است. به منظور بررسی کمی سمیت سلولی سیس پلاتین بر سلولهای سرطان تخمدان CHO از روش شمارش تعداد کلنی در گروه شاهد و همچنین گروه های متاثر از غلظت های گوناگون سیس پلاتین استفاده شده است. بررسی های آماری و رسم نمودارهای مربوطه با استفاده از برنامه رایانه ایPrism ویرایش چهارم صورت گرفته است.
یافته ها
رشد سلولهای سرطان تخمدان CHO از قانون عمومی رشد سلولها در فازهای لگاریتمی و ثابت پیروی می کند. بر این مبنا زمان دو برابر شدن این نسلولها در این شرایط رشد 18.26±2.6 ساعت تعیین شد. سمیت سیس پلاتین بروی ای نسلولها تا غلظت1 μg/ml از روند دوز- پاسخ تبهیت کرده و پس از آن به حالت صاف می رسد، به ترتیبی که افزایش مقدار بیشتر دوز، تاثیری در سمیت سلولی ندارد. برخورد سلولها با این غلظت نشانگر کاهش نسبت کاشت سلولهای سرطان تخمدان CHO به میزان 37% شده است (P<0.05).
نتیجه گیری و توصیه ها: رشد سلولهای سرطان تخمدان پس از برخورد با سیس پلاتین در همه مراحل نسبت کاشت، رشد لگاریتمی و مرحله صاف تحت تاثیر قرار می گیرد. نحوه تاثیر سیس پلاتین بر روند رشد این سلولها به گونه ای است که با اهمیت ترین مرحله تاثی بر نسبت کاشت سلولهاست که برای اولین بار در این پژوهش به آن پی برده شده است و امکان بکارگیری این دارو برای جلوگیری از لانه گزینی سلولهای سرطانی و در پی آن تومورهای ثانویه را پیشنهاد می کند. همچنین بر اساس نتایج، هر چند سیس پلاتین در محدوده متناسب با کاربرد بالینی آن روند دوز- پاسخ خوبی را نشان می دهد، لیکن برای اولین بار نشان داده شده است که این روند در سلولهای سرطان تخمدان هامستر چینی طیف محدودی داشته و در غلظت های بالاتر1 μg/ml از تاثیر آن کاسته می شود. بررسی مقایسه ای این پدیده ها در سلول های دیگر و همچنین انجام پژوهش های دقیق تر در برای یافتن دلایل این مشاهدات پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
در صفحه:
191
لینک کوتاه:
magiran.com/p213048 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!