بررسی silico in و بیان پروتئین فیوز شده LTP-EAAAK-Osmotin

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عوامل قارچی سبب بوجود آمدن مشکلات متعددی در صنعت کشاورزی میشوند. گیاهان از مکانیسمهای دفاعی مختلفی برای مقاومت علیه عوامل بیماریزای قارچی استفاده میکنند. ساختن سد فیزیکی، تولید ترکیبات شیمیایی و تولید پروتئینهای مرتبط با بیماریزایی مانند LTP و اسموتین که میتوانند مانع رشد قارچ در غلظتهای بسیار کمی شوند، مثالهایی از این مکانیسم ها هستند. در این مطالعه، ژنهای اسموتین و LTP بوسیله لینکر EAAAK برای ایجاد یک سازه واحد به یکدیگر فیوز شدند. مطالعات silico in برای پیشبینی و تحلیل پروتئین فیوز شده LTP-EAAAK-Osmotin بکار گرفته شد. ساختار دوم و سوم و شکل گیری mRNA پروتئین فیوز شده با استفاده از ابزارهای بیوانفورماتیکی پیشبینی شدند. سازه طراحی شده بصورت شیمایی سنتز و در وکتور کلونینگ pUC57 کلون و برای بیان پروتئین فیوز شده، ژن در وکتور بیانی (+) 21-pET با توالی هگزاهیستیدین کلون شد. برای بیان پروکاریوتی این ژن از باکتری (DE3 (BL21 coli. E استفاده گردید و شرایط بیانی مختلفی برای بیان پروتئین فیوز شده مورد بررسی قرار گرفت. پروتئین فیوز شده در دمای C ° 28 با mM 1 IPTG بعد از سه ساعت انکوباسیون بیان شد و سپس بیان پروتئین با روش وسترن بلات مورد تایید قرار گرفت. مطالعه فعالیت ضدقارچی پروتئین فیوز شده با استفاده از آزمون نشر شعاعی بررسی شد. این پروتئین توانایی این را داشت که در شرایط vivo in فعالیت ضد قارچی بر علیه قارچهای بیماریزای گیاهی مورد بررسی نشان دهد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
41 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130657 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!