بررسی پویایی جمعیت میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense De Haan, 1849) در دریاچه سد گلستان (استان گلستان)

پیام:
چکیده:

میگوی آب شیرین (Macrobrachium nipponense) یک گونه غیربومی است که به طور گسترده در منابع آبی شمال کشور پراکنش دارد. در این تحقیق به بررسی خصوصیات رشد و مرگ و میر مجموع 745 میگو در دریاچه سد گلستان استان گلستان از بهمن 1394 الی مهر 1395 پرداخته شد. نسبت جنسی نر به ماده 88/1:1 برآورد گردید. دامنه طول کل و وزن در این میگو در منطقه مورد مطالعه به ترتیب 01/85-06/16 میلی متر و 75/6-04/0 گرم به دست آمد. فراوانی میگو و وزن در ماه های مختلف، اختلاف معنی داری را نشان داد. میانگین طول و وزن میگوهای نر (میانگین طول کل 26/42 میلی متر و وزن 12/1 گرم) بیشتر از ماده ها (میانگین طول کل 15/41 میلی متر و وزن 99/0 گرم) به دست آمد. ارتباط طول با وزن در نرها و ماده های میگو در سد گلستان معنی دار بود و هر دو جنس رشد آلومتریک مثبت داشتند (15/3=bmale، 16/3=bfemale). شاخص وضعیت این گونه در ماه های مختلف تابع نظم خاصی نبود و اختلاف معنی داری را برای جنس های نر و ماده نشان داد. پیراسنجه های رشد در نرها (میلی متر) 5/87 L∞=، 9/0 K=، و در ماده ها (میلی متر) 5/87 L∞=، 85/0 K= به دست آمد. معادله رشد فون برتالانفی برای ماده ها ((14/0+t)85/0-e-1)5/87=Lt و برای نر ها ((132/0+t)9/0-e-1) 5/87=Lt  به دست آمد. مرگ و میر طبیعی نرها 17/2 و در ماده ها 09/2 محاسبه شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
14 -30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2130745 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.