مطالعه میکروسکوپی روند لقاح و تشکیل میوه دو رقم زردآلوی محلول پاشی شده با روی (Zn)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مهم ترین هدف برای تولید کنندگان زردآلو دستیابی به عملکرد بالا است. مقدار عناصر غذایی موجود در گیاه و تغذیه آن، از عوامل تعیین کننده عملکرد گیاه می باشند. روی نقش بسزایی در گرده افشانی، تشکیل میوه و عملکرد درختان میوه دارد و از عوامل مهم جوانه زنی و رشد لوله گرده است. در این پژوهش اثر محلول پاشی عنصر روی با غلظتهای صفر، 3000 و 5000 میلی گرم در لیتر بر جوانه های گل دو رقم بیگی و شاهرودی زرد آلو بررسی شد. درصد جوانه زنی، رشد لوله گرده، تشکیل میوه اولیه و نهایی در تلاقی این دو رقم مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد 5000 میلی گرم در لیتر سولفات روی بیشترین تاثیر را در میزان تشکیل میوه اولیه (32/35 درصد) و نهایی (61/10 درصد) داشت. کمترین درصد تشکیل میوه اولیه (41/20 درصد) و نهایی (3 درصد) مربوط به 3000 میلی گرم در لیتر سولفات روی بود. همچنین، نتایج نشان داد که اثر عنصر روی بر درصدجوانه زنی در سطح کلاله و میزان نفوذ لوله های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه و ورودیتخمدان در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود. بیشترین درصد جوانه زنی در غلظت 3000 میلی گرم در لیتر سولفات روی با در صد جوانه زنی 91/63 درصد و کمترین درصد جوانه زنی با مقدار 39/51 درصد مربوط به شاهد بود. همچنین، 3000 میلی گرم در لیتر سولفات روی میزان نفوذ لوله های گرده در قسمت ابتدای خامه، میانه خامه وتخمدان را افزایش داد. درمجموع محلول پاشیعنصر روی باعث افزایش تشکیل میوه اولیه و نهایی و افزایش درصد جوانه زنی و نفوذ لولهگرده به سمت تخمدان شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 14
لینک کوتاه:
magiran.com/p2131258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!