تاثیر کود آلی، شیمیایی و سوپرجاذب بر وضعیت تغذیه ای نهال پایه نارنج (Citrus aurantium)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بررسی اثر ماده آلی، سوپرجاذب و تغذیه بهینه بر کاهش اثر شوری آب آبیاری بر نهال پایه نارنج آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 12 تیمار و 4 تکرار انجام شد. فاکتور اول ماده آلی با دو سطح (0 و 2 درصد وزنی)، فاکتور دوم سوپرجاذب با سه سطح (0، 0.1 و 0.25 درصد وزنی) و فاکتور سوم تغذیه بهینه با دو سطح (بدون کود و کوددهی بهینه عناصر مورد نیاز گیاه بر اساس آزمایش خاک) بود. درصد برگهای دارای علایم خسارت شوری و غلظت عناصر روی، آهن، بور، فسفر، پتاسیم، سدیم، کلسیم و منیزیم در برگ تیمارهای مختلف اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که کاربرد تلفیقی و جداگانه کود دامی، شیمیایی به همراه سوپرجاذب موجب کاهش علایم شوری شد. بیشترین درصد سدیم (0.17) و برگهای دارای علایم شوری (22.01) و بیشترین مقدار بور (148.2 میلی گرم بر کیلوگرم) در تیمار شاهد مشاهده شد. همچنین تیمار C2D3E2 (مصرف توام 2 درصد ماده آلی، 0.25 درصد سوپرجاذب و مصرف بهینه عناصر غذایی) کمترین درصد سدیم و برگهای دارای علایم شوری و کمترین مقدار بور را داشت اما بیشترین میزان افزایش در پتاسیم، آهن و روی با حدود 2 برابر مقادیر آنان در تیمار شاهد را نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحات:
192 تا 207
لینک کوتاه:
magiran.com/p2131269 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!