بررسی مقایسه ای تاثیر پماد آلوئه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در کنار پیشرفت های مدرن پزشکی، درمان داخل وریدی به بخش ضروری مراقبت از بیمار تبدیل شده است. درمان وریدی مانند هر روش تهاجمی دیگر دارای عوارض جانبی است. فلبیت شایع ترین و عفونت خطرناک ترین عارضه می باشند. هدف از این مطالعه مقایسه تاثیر پماد آلویه ورا و نیتروگلیسرین بر میزان بروز و شدت فلبیت ناشی از کاتتر وریدهای محیطی بود.

مواد و روش ها

این مطالعه یک کارآزمایی بالینی یک سو کور تصادفی سازی شده بود که بر روی 150 بیمار بستری در بخش های داخلی بیمارستان کوثر سنندج در سال 1397 انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به سه گروه «نیتروگلیسرین»؛ «آلویه ورا» و «کنترل» تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها مقیاس درجه بندی فلبیت بود. پس از انجام رگ گیری پماد در قسمت بالاتر از کاتتر استعمال و با پوشش استریل پوشیده شد. بیماران در فاصله زمانی هر 12 ساعت تا 48 ساعت بعد از رگ گیری مورد ارزیابی قرار گرفتند و بروز و شدت فلبیت طی 48 ساعت بررسی شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های کوکران، مجذور کای، تحلیل واریانس یک طرفه با تست تعقیبی توکی و آزمون اندازه گیری مجدد استفاده شد. داده ها با استفاده از نسخه 12 نرم افزار STATA مورد تحلیل قرار گرفتند و سطح معنی داری 05/0 درنظر گرفته شد.

یافته ها

سه گروه از لحاظ کاهش شدت فلبیت در 12 ساعت اول (0/005>P) ،24 ساعت (0/005>P)، 36 ساعت (0/001>P) و 48 ساعت بعد از کاتترگذاری (0/001 >P) تفاوت معنی داری داشتند. این میزان کاهش فلبیت در گروه آلویه ورا از گروه نیتروگلیسرین بیشتر بود.

نتیجه گیری

 بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود جهت کاهش فلبیت از پماد نیتروگلیسرین و پماد آلویه ورا استفاده شود هر چند استعمال پماد آلویه ورا در کاهش فلبیت موثرتر است.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
44 -53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2131418 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.