بررسی پیامدهای ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران، 1398-1397

پیام:
چکیده:
مقدمه و هدف

پیامد های جسمی و روان شناختی از مهم ترین مشکلات بیماران مبتلا به سرطان کبد است که با تاثیر بر توانایی و کیفیت زندگی بیماران بحران های تازه ای در آن ها ایجاد می نماید. با توجه به ضرورت کاهش و رفع این پیامد ها، مطالعه با هدف بررسی پیامد های ناشی از روش جراحی در بیماران مبتلا به سرطان کبد انجام شد.

مواد و روش ها

این مطالعه توصیفی بر روی 53 بیمار مبتلا به سرطان کبد مراجعه کننده به مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) شهر تهران از آبان ماه 1397 لغایت خرداد ماه 1398 به روش نمونه گیری در دسترس، با استفاده از پرسشنامه عملکردی درمان سرطان، مقیاس های اضطراب و افسردگی بیمارستانی، شدت خستگی، بررسی علایم ادمونتون و ویژگی های دموگرافیک در دو مرحله (قبل و یک ماه بعد از درمان) انجام شد. جهت روایی ابزار ها به مطالعات قبلی استناد و پایایی آن ها نیز با استفاده از آزمون مجدد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 21، آمار های توصیفی، آزمون همبستگی و تی زوجی انجام شد.

یافته ها

 شدت خستگی، بی اشتهایی، درد، اضطراب، اختلالات خواب و سایر مشکلات بعد از درمان در مقایسه با قبل از درمان افزایش چشمگیری داشتند (0/05˂p). رابط معنی داری میان این پیامد ها با وضعیت عملکردی بیماران (0/001˂p) بود.

نتیجه گیری

 بیماران مبتلا به سرطان کبد پیامد های جسمی و روان شناختی را در حد متوسط تا شدید تجربه کرده اند. با توجه به تاثیر این پیامد ها بر زندگی و میزان بقاء بیماران، یکی از وظایف مهم و کلیدی در بخش های سرطان، پیشگیری، شناسایی و کنترل عوارض ناشی از درمان سرطان کبد است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
120 -131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2131425 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.