بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو

پیام:
چکیده:

با توجه به محدودیت منابع آب، استفاده بهینه از آب ضروری است. با کاربرد برخی مواد نظیر پلیمرهای سوپرجاذب، می توان از بارندگی های مقطعی و سایر منابع محدود آب در امر حفظ و ذخیره آب در خاک استفاده نمود. پلیمرهای سوپرجاذب با جذب آب و تا حدودی، املاح کودی و انقباض و انبساط متناوب باعث بهبود خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک می شوند. به منظور ارزیابی تاثیر پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو، پژوهشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی فاکتوریل با دو تیمار رژیم آبیاری (در سه سطح 60، 80 و 100 درصد تامین نیاز گیاه) و غلظت سوپرجاذب (در چهار سطح صفر، 4 ،6 و 8 گرم در هر کیلوگرم خاک گلدان) در خاک لومی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد سوپرجاذب و کم آبیاری در سطح یک درصد بر میزان عملکرد و اجزای عملکرد تاثیر معنی دار دارد و بیشترین عملکرد (وزن تر سر کاهو، 3/572 گرم)، ارتفاع از سطح خاک (5/25 سانتی متر) در شرایط بدون تنش (100 درصد تامین نیاز گیاه) و در حضور شش گرم سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاک، بیشترین قطر (37 سانتی متر) در شرایط 100 درصد تامین نیاز گیاه و هشت گرم پلیمر و بیشترین کارایی مصرف آب (02/49 کیلوگرم بر مترمکعب) در شرایط 60 درصد تامین نیاز گیاه و هشت گرم پلیمر به دست آمد. استفاده از شش گرم پلیمر و آبیاری کامل به منظور تولید حداکثر محصول توصیه می گردد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
117 -129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132024 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.