تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پیام:
چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1396 بودند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان محاسبه شدو از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه رهبری اصیل وولومبا (2008)، فضیلت سازمانی کمرون و همکاران (2004) و عملکرد شغلی پاترسون (1990) استفاده گردید. روایی با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن نیز به وسیله آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها در پژوهش حاضر از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است، داده ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  نتایج حاکی از آن بود که در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از نظر کارمندان این دانشگاه رهبری اصیل و فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان این دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری دارد و هم چنین رهبری اصیل تاثیر مثبت و معناداری بر فضیلت سازمانی دارد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
35 -55
لینک کوتاه:
magiran.com/p2132578 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.