ارزیابی پایداری محیط زیست با بررسی عملکرد تصفیه خانه شهری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بکارگیری غیرتجاری و صلح آمیز از فناوری های بین المللی معتبر و پیشرفته سازگار با سلامت انسان و محیط زیست، در تصفیه کامل و علمی آلودگی های سمی تحمیل شده به منابع آب سالم، در جهت استفاده بهینه از نعمات بینهایت و بی نظیر خالق مطلق جهان و رفع مشکلات خودساخته بشر دارای اهمیت ویژه است. بدین منظور در پژوهش حاضر، به بررسی توصیفی- مقطعی عملکرد تصفیه خانه فاضلاب همدان که با سیستم تصفیه لجن فعال کار می کند، در بازه زمانی آذر تا انتهای بهمن 1397پرداخته شد. در ارزیابی تصفیه خانه مذکور، پنج پارامتر کیفی پساب ورودی و خروجی، در دو نوبت از روز و بطورکلی شش مرتبه در هر ماه اندازه گیری شدند. سپس، ضمن تحلیل نتایج توسط نرم افزار SPSS، گراف های پارامترهای مذکور با نرم افزار Excel ترسیم گردیدند. نتایج تحقیق حاضر به ترتیب بیانگر کاهش نسبی 96/27، 94/20، 96/11، 94/23 و 7/16 درصدی پارامترهای TSS، COD، BOD، NTU و pH بود. در نتیجه، پساب تصفیه شده به دلیل خاصیت اسیدی بسیارکم، می تواند در صنعت نیروگاه های برقی استفاده گردد. همچنین، علی رغم ظاهر مجاز استفاده کوتاه مدت از پساب آلوده تصفیه خانه در کشاورزی-محیط زیست، به جهت حساسیت غیرقابل ریسک و صدمات روزافزون فاجعه بار وجبران ناپذیر سرطان زابودن تصفیه ناقص پساب-فاضلاب، اعتبارسنجی بیشتر بین المللی کاربرد آنها بسیار ضروری می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
146 تا 155
لینک کوتاه:
magiran.com/p2133396 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!