تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی

پیام:
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر تبیین مدل نگرش به تبلیغات در کالاهای ورزشی از طریق اینستاگرام با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - اکتشافی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی- کمی استفاده شده است؛ به طوری که در روش کیفی از مصاحبه عمقی و در روش کمی از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری اول تحقیق شامل اساتید، متخصصین و کارشناسان خبره حوزه بازاریابی ورزشی، کارشناسان بازاریابی در دانشگاه خلیج فارس، اتاق بازرگانی و اداره گمرک استان بوشهر و جامعه آماری دوم کاربران شبکه اینستاگرام بودند. نمونه آماری اول پژوهش از روش نمونه گیری غیراحتمالی بین 15 تا 30 نفر در نظر گرفته شد. نمونه آماری دوم پژوهش، به دلیل نامعلوم بودن حجم جامعه، 384 نفر به صورت تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل دو نوع پرسش نامه باز و پرسش نامه طیف لیکرت که توسط 384 نفر از کاربران فضای مجازی به روش تصادفی ساده استفاده شد. تحلیل نتایج این مطالعه به روش معادلات ساختاری با نرم افزار اس پی اس اس و پی ال اس انجام شده است. نتایج نشان داد به ترتیب شاخص های مزیت ها، کیفیت تبلیغات، آگاهی بخشی در سطوح اجتماعی و درآمدزایی با مجذور 94/0، 85/0، 78/0 و 66/0 تغییرات متغیر پذیرش تبلیغات کالاهای ورزشی را تبیین می کنند. به طور کلی تبلیغات از طریق شبکه اینستاگرام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای بازاریابی ورزشی می تواند نقش مهمی در راهبردهای بازاریابی ایفا نماید.
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
203 -225
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134529 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.