تعیین معادلات رگرسیونی پیش بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم ارقام پرتولید جو در ایران و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول NRC بر اساس عملکرد جوجه های گوشتی نر

پیام:
چکیده:

به منظور تعیین معادلات رگرسیونی ‌پیش‌بینی مقادیر انرژی قابل متابولیسم در ارقام پر تولید جو ایرانی و مقایسه این معادلات با نتایج روش NIRS و ارقام مندرج در جداول (1994) NRC، سه آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ترکیبات شیمیایی 10 رقم جو پرتولید ایرانی تعیین گردید. در آزمایش دوم، انرژی قابل متابولسیم به روش جمعآوری فضولات و با استفاده از نشانگر برای ارقام جو پرتولید ایرانی با جایگزینی 40 درصد جو در جیره پایه در سنین 10 و 24 روزگی جوجه های گوشتی نر به دست آمد. داده‌های حاصل از این دو آزمایش جهت تعیین معادلات ‌پیش‌بینی مقدار انرژی قابل متابولیسم با استفاده از نرمافزار SPSS و رویه Enter مورد استفاده قرار گرفتند. معادلات ‌پیش‌بینی میزان AMEn برای ارقام جو پرتولید ایرانی در سنین 10 و 24 روزگی به ترتیب به صورتAMEn= 407.87×EE + 27.27×NFE و AMEn= 271×EE + 33×NFE به دست آمد. جهت بررسی صحت و دقت معادلات به دست آمده، آزمایش سوم با استفاده از 400 قطعه جوجه نر سویه راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و چهار تکرار و 20 جوجه در هر تکرار انجام شد.AMEn جو مورد استفاده در آزمایش سوم با استفاده از پنج روش زیر مشخص شد: 1- جدول (1994)NRC 2- معادله رگرسیون (1994) NRC 3- روش بیولوژی 4- معادلات رگرسیون به دست آمده از آزمایش دوم 5- با توجه به معادلات رگرسیون به دست آمده از روش NIRS. در تعیین AMEn جو، نزدیک‌ترین مقادیر به آزمایش بیولوژیکی از معادلات به دست آمده در آزمایش دوم حاصل شد که نشاندهنده صحت بالای این معادلات می باشد. به طورکلی بر اساس نتایج حاصل از آزمایش حاضر، استفاده از معادلات ‌پیش‌بینی جهت برآورد دقیق‏تر AMEn جو در هنگام جیره‏نویسی پیشنهاد می شود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
61 -73
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134577 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.