تاثیر قابلیت های پویای دوسوتوان بر تجاری سازی در سازمانی دفاعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

دو سو توانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره برداری هم زمان اطلاق می‏شود. اکتشاف شامل جستجو، تمایز، نوآوری‏های بنیادین و توسعه صلاحیت ‏های جدید است و بهره ‏برداری شامل اصلاح، کارایی، نوآور‏ه ای (بهبود) تدریجی و به کارگیری توانایی های فعلی سازمان می‏باشد. برای دستیابی به دو سو توانی به قابلیت‏ های خاصی نیاز است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد قابلیت‏ های پویای دوسوتوان در سازمانی دفاعی- صنعتی بود. روش این تحقیق، روشی ترکیبی (کمی و کیفی) بود. به لحاظ هدف در فاز اول؛ به دنبال شناسایی قابلیت‏ های پویای دوسوتوان، پژوهش اکتشافی بود و در فاز دوم برای تایید مدل رویکرد توصیفی- تبیینی دنبال شد. به لحاظ کاربرد، این پژوهش هم توسعه ‏ای و هم کاربردی بود. به لحاظ زمان، این پژوهش یک مطالعه موردی و فن گردآوری داده‏ها، پیمایشی بود. ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبنای نتایج آن، پرسشنامه‏ ای محقق ساخته تهیه و در نمونه‏ای به حجم 98، در سازمان موردمطالعه توزیع شد. گویه‏ های استخراجی از ادبیات موضوعی و جلسات گروه کانونی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (روش کمترین مربعات جزیی-PLS) و در قالب دو سازه اصلی نوزایی و باز تکرار راهبردی، موردبررسی قرار گرفت. بر مبنای نتایج تحقیق، مولفه های ادراک، تصمیم‏ گیری و مدیریت تغییرات در هر دو بال دوسوتوانی (اکتشاف و بهره‏برداری) نقش داشته و به نوزایی و باز تکرار راهبردی در سطح سازمان موردمطالعه کمک می‏نمایند. نوزایی و باز تکرار بر ایجاد قابلیت‏های پویای دوسوتوان اثرگذارند. درنهایت قابلیت‏ های پویای دوسوتوان بر توانمندی تجاری‏ سازی سازمان موردمطالعه تاثیرگذار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
257 تا 282
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134599 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!