شناسایی و اولویت بندی عوامل راهبردی موثر بر آمایش سرزمین از منظر امنیت ملی (مورد مطالعه: منطقه جنوب شرق ایران)

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امنیت بنیادی ترین نیاز هر جامعه و مهم ترین عامل دوام زندگی اجتماعی است. آمایش سرزمین به تنظیم رابطه ی میان انسان، فضا و فعالیت های انسان در فضا به منظور بهره برداری منطقی از جمیع امکانات، علم و تجربه در طول زمان برای نیل به اهداف و استراتژی های ملی می پردازد. جنوب شرق ایران به لحاظ جایگاه نظامی می تواند در اتخاذ استراتژی های امنیت ملی و منطقه ای نقش ویژه ای برای ایران ایفا نماید و آن را از توان و قابلیت تحرک میان اقیانوسی، در فعالیت های نظامی، تجاری، علمی و اقتصادی دریا برخوردار کند. هدف این مقاله، شناسایی و اولویت بندی عوامل استراتژیک موثر بر آمایش سرزمین منطقه جنوب شرق ایران از منظر امنیت ملی است. جامعه آماری شامل مسیولین و مقامات کشوری و لشگری متولی آمایش و امنیت، به تعداد 250 نفر می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی طبقاتی انجام شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی است. نتایج تجزیه تحلیل آماری در رتبه بندی حاصل از آزمون فریدمن مبین تاثیر عوامل زیر به عنوان عوامل استراتژیک موثر بر امنیت منطقه جنوب شرق ایران است: مدیریت سرزمین با میانگین رتبه 4، فعالیت های اقتصادی (سطح رفاه عمومی) با میانگین رتبه 2.73 ، انسان (جمعیت) با میانگین رتبه 2.27 و فضا با میانگین رتبه 1.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134628 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!