تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان: یک کارآزمایی بالینی

پیام:
چکیده:
هدف

پیروی از الگوی مصرف دارو جزء مهمی در درمان فشارخون است. سالمندان غالبا پایبندی پایینی نسبت به مصرف داروهای فشار خون دارند. به نظر می رسد فراموشی یکی از مهم ترین دلایل عدم پایبندی به مصرف داروها و در نهایت عدم کنترل فشار خون در سالمندان است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر ارسال پیامک یادآور مصرف دارو بر کنترل فشارخون سالمندان بود.

مواد و روش ها

 این مطالعه کارازمایی تصادفی شده بر روی 100 نفر از سالمندان مبتلا به فشارخون مراجعه کننده به کلینیک های فشارخون شهر کرمان در سال 1396 انجام شد. فشارخون افراد قبل از شروع مداخله اندازه گیری شد. در ماه اول روزانه دو بار، ماه دوم هفته ای دو نوبت و ماه سوم هفته ای یک نوبت پیامک یادآور مصرف دارو به گروه مداخله ارسال شد. در گروه کنترل هیچ گونه پیامی ارسال نشد. قبل از شروع مداخله، در پایان ماه اول، دوم و سوم فشارخون بیماران کنترل و ثبت گردید.

یافته ها

 میانگین سنی افراد مورد مطالعه 72/64 سال و میانگین مدت زمان ابتلا به فشارخون آن ها 46/6 سال بود. قبل از انجام مداخله، تفاوت معنی داری بین فشارخون دو گروه وجود نداشت. یک ماه بعد از مداخله، تفاوت معنی داری بین فشارخون دیاستول دو گروه وجود داشت (0001/0=P). در ماه های دوم و سوم بعد از مداخله، تفاوت معنی داری بین فشارخون سیستول و دیاستول دو گروه وجود داشت (0001/0=P).

نتیجه گیری

 ارسال پیامک یادآور مصرف دارو برای سالمندان می تواند در کنترل فشارخون سیستول و دیاستول سالمندان موثر باشد.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
437 -445
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134660 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.