ارتباط امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده: یافته های حاصل از مطالعه مقطعی در پرستاران ایرانی

پیام:
چکیده:
هدف

از عوامل استرس زا در پرستاران می توان به کمبود امکانات شغلی و ارتباط با مسایل مرگ ومیر اشاره کرد. تاثیر رژیم های غذایی کم کربوهیدرات بر خلق و خو و روان هنوز به خوبی روشن نشده است. هدف از این مطالعه بررسی امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات (LCD) Low carbohydrate diet و تاثیر آن بر امتیاز استرس ادراک شده در پرستاران می باشد.

مواد و روش ها

 در مجموع تعداد 270 پرستار وارد مطالعه شده و از سه روز یادآمد غذایی جهت محاسبه امتیاز پیروی از رژیم غذایی کم کربوهیدرات آن ها استفاده شد. پرسش نامه 10 موردی PSS (Perceived Stress Score) برای ارزیابی استرس ادراک شده استفاده شد. تفاوت میانگین متغیرهای اندازه گیری شده بین سهک های امتیاز LCD و هم چنین ارتباط خطی امتیاز غذایی و امتیاز استرس ادراک شده نیز سنجیده شد.

یافته ها

 یافته ها نشان داد که در بین سهک های امتیاز LCD، امتیاز بالاتر همسو با امتیاز استرس ادراک شده پایین تر در پرستاران بود (023/0=P). از میان سایر فاکتورها تنها دور باسن در بین سهک های امتیاز استرس ادراک شده اختلاف معناداری داشت. (01/0=P). هم چنین رابطه ی خطی معکوس معناداری بین امتیاز رژیم غذایی کم کربوهیدرات و امتیاز استرس ادراک شده در پرستاران تحت مطالعه دیده شد (048/0= P:229/0-=β).

نتیجه گیری

 نتایج این مطالعه پیشنهاد دهنده ی ارتباط احتمالی امتیاز بالاتر رژیم غذایی کم کربوهیدرات با امتیاز استرس ادراک شده کم تر در پرستاران مورد مطالعه بود.

نوع مقاله:
مطالعه موردی
زبان:
فارسی
صفحات:
452 -460
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134662 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.