مروری اجمالی بر نتایج مطالعات در خصوص شیوع تریکوموناس تناکس در ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

برخی از میکروارگانیسم های یوکاریوت از جمله تک یاخته تاژکداری به نام تریکوموناس تناکس در ایجاد بیماری های پریودنتال موثر هستند. هدف از مطالعه کنونی، بررسی مقالات ایرانی در خصوص شیوع تریکوموناس تناکس در ایران به منظور به دست آوردن توصیف جامع از شیوع این انگل در کشور است.  

روش ها

به منظور بررسی، مقالات پژوهشی که در مورد شیوع تریکوموناس تناکس بر روی جمعیت ایران انجام شده بود، جستجوی نظام مندی در بانک های اطلاعاتی فارسی و انگلیسی انجام شد. فرایند جستجو منجر به ورود 9 مقاله به این مرور نظام مند  گردید که همه آنها در متاآنالیز وارد شدند.

یافته ها

در مقالات مرور شده جمعا 1651 نفر از نظر آلودگی به تریکوموناس تناکس مورد آزمایش قرار گرفته بودند. بر اساس مدل اثرات تصادفی شیوع این انگل درایران 07/0 با فاصله اطمینان 95% (13/02،0/0) بود (P< 0.001).

بحث و نتیجه گیری

یافته های مطالعات تجربی حداکثر شیوع تریکوموناس تناکس در ایران را 6/36 درصد نشان می دهد. از طرفی، شیوع این انگل در بیماران دچار پریودنتیت بیش از افراد سالم است. بنابراین، انگل مذکور می تواند یک نگرانی جدی در سلامت حفره دهان باشد. لذا ضروری است که با استفاده از روش های استاندارد شیوع این عفونت برآورد شود. همچنین عوامل مرتبط با شیوع این انگل نیز مورد بررسی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 47
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134723 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!