اندازه گیری میزان نیتروژن در نفت خام و فراورده های نفتی پالایشگاه اصفهان با استفاده از سه روش تیتراسیون مستقیم، تیتراسیون pH متری و نسلر و مقایسه نتیجه های آن ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش، اندازه گیری نیتروژن با سه روش در فرآورده  های نفتی و نفت خام خوراک ورودی پالایشگاه اصفهان انجام شد و نتیجه های به دست آمده با یک دیگر مقایسه شدند. در روش نخست (تیتراسیون pH متری) نیتروژن نمونه ها پس از هضم و تقطیر توسط دستگاه میکروکجلدال، توسط تیتراسیون  pH متری اندازه گیری شد. در روش دوم (روش نسلر)، نیتروژن نمونه ها پس از تقطیر میکروکجلدال، با دستگاه اسپکتروفوتومتر و در حضور معرف نسلر اندازه گیری شد و در روش سوم (اندازه گیری توسط تیتراسیون مستقیم) پس از انجام میکروکجلدال، تیتراسیون با سولفوریک اسید در حضور شناساگر متیل سرخ، انجام شد. پیش از اندازه گیری نیتروژن در برش های نفتی سبک، استخراج توسط روش استخراج مایع مایع با سولفوریک اسید غلیظ در یک قیف جدا کننده انجام می گرفتنتیجه آماری جواب های تجزیه های مکرر با هر سه روش نشان داد که از نظر درستی اندازه گیری، هر سه روش یاد شده دارای درستی یکسانی می باشند و زمان صرف شده برای تجزیه با روش تیتزاسیون مستقیم از همه بیش تر و روش نسلر کوتاه تر است؛ اما پیچیدگی روش نسلر از روش های تیتراسیون بیش تر است. مقدار نیتروژن نفت در خوراک ورودی با توجه به روش نسلر بین 3/1-0/1 گرم بر لیتر بود و این مقدار در فراورده های نفتی بین 0/4300 - 1/0 میلی گرم بر لیتر در نوسان بود که در بازه ی استاندارد جهانی می باشد. در پایان، نتیجه آماری جواب ها نشان داد که روش اندازه گیری تیتراسیون pH متری روشی مناسب برای چنین اندازه گیری ها است و دارای دقت قابل پذیرشی نیز می باشد. سپس روش رنگ سنجی نسلر جواب قابل پذیرشی برای نمونه های با نیتروژن کم تر دارد ولی دقت روش پایین است و در سرانجام تیتراسیون مستقیم قرار می گیرد که دقت آن از دو روش دیگر کم تر است.
زبان:
فارسی
صفحات:
223 تا 229
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134749 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!