پاسخ های رشدی و بیوشیمیایی گیاه زینتی گل جعفری به کاربرد اصلاح کننده های آلی در یک خاک آلوده به میعانات گازی

پیام:
چکیده:

به منظور بررسی تاثیر کاربرد اصلاح کننده های آلی بر ویژگی های رشد و بیوشیمیایی گل جعفری فرانسوی) (Tagetes patula در خاک آلوده به سطوح مختلف میعانات گازی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل میعانات گازی در پنج سطح صفر، 7500، 15000، 30000 و 60000 میکرولیتر بر کیلوگرم خاک و اصلاح کننده های خاک شامل ورمی کمپوست (پنج درصد وزنی)، بیوچار (دو درصد وزنی)، کربن فعال (یک درصد وزنی)، تیمار ترکیبی ورمی کمپوست+ کربن فعال+ بیوچار (با مقادیر ذکر شده) و تیمار فاقد ماده اصلاح کننده بود. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر اصلی و متقابل میعانات گازی و مواد اصلاح کننده بر صفات وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، محتوای کلروفیلa،b و محتوای پرولین برگ معنی دار شد (P < 0.01). در بالاترین سطح آلاینده استفاده از کربن فعال و ترکیب ورمی کمپوست+ کربن فعال+ بیوچار به ترتیب باعث افزایش 82/3 و 45/4 برابر وزن تر اندام هوایی، افزایش 3/76 و 4/30 برابر وزن تر ریشه، افزایش 2/52 و 2/56 برابر کلروفیل a و همچنین باعث 30/60و39/50درصد محتوای پرولین نسبت به تیمار فاقد اصلاح کننده در همین سطح آلودگی شد. نتایج این تحقیق بیان کننده نقش موثر و مفید اصلاح کننده های آلی خاک به خصوص کربن فعال و تیمار ترکیبی ورمی کمپوست+ کربن فعال+ بیوچار در کاهش سمیت خاک آلوده به میعانات گازی بر گل جعفری می باشد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
319 -332
لینک کوتاه:
magiran.com/p2134949 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.