مقایسه تغییرات میزان های انباشت رسوب بخش بالایی سازند زاکین از طریق بررسی چینه نگاری چرخه ای در چاه های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان

پیام:
چکیده:

سازند زاکین یکی از سازندهای مخزنی احتمالی گاز در ناحیه رسوبی زاگرس محسوب می شود. در پژوهش حاضر، بررسی چینه نگاری چرخه ای بخش بالایی این سازند با استفاده از روش های تحلیل طیفی تحولی (Evolutionary Spectral Analysis methods) انجام شد؛ به این ترتیب که ابتدا با یکی از روش های تحلیل طیفی تحولی یعنی دوره نگار روش چندکاهنده (Multi-tapper method periodogram) که در مطالعه ها صرفا برای شناسایی و اثبات نسبت بسامدهای چرخه های میلانکوویچ در رسوبات به کار می رود، نسبت بسامد های چرخه های میلانکوویچ برای نخستین بار از بخش بالایی سازند زاکین شناسایی و وجود آ نها در این بخش از سازند زاکین اثبات شد؛ به علاوه، توان های طیفی موجک ها نیز در تبدیل سریع فوریه تحولی (FFT) و نمایش و ارایه تبدیل موجک (Wavelet transform Scalograms) سری های نگاره ی پرتوی گامای طیفی (SGR) و چگالی (RHOB) در چاه های 2SK-1 و 2SKD-1 میدان گازی سلمان، سیگنال های نجومی قوی از چرخه های میلانکوویچ (E،e ،O  و P) را نشان دادند. پس از انجام بررسی چینه نگاری چرخه ای زیرسطحی بخش بالایی سازند زاکین در چاه های مطالعه شده و بررسی تاثیرات چرخه های میلانکوویچ شناسایی شده روی این رسوبات، مقایسه تغییرات میزان انباشت رسوب این بخش از سازند زاکین در چاه های مطالعه شده میدان گازی سلمان با استفاده از روش های نوین ضریب همبستگی تحولی (Evolutionary correlation coefficient) و سطوح معنا دار تحولی (Evolutionary significance levels)، انجام شد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
1 -22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135099 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.