بررسی کنترل ویژگی های رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند فهلیان در ناحیه زاگرس مرکزی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سازند فهلیان شامل توالی کربناته نسبتا ضخیمی از گروه خامی به سن نیوکومین- بارمین است. مطالعه های رسوب شناسی انجام شده روی این سازند در دو برش از زون ایذه و دو چاه از بخش جنوبی فروافتادگی دزفول به شناسایی 12 ریزرخساره در چهار کمربند رخساره ای شامل پهنه جزرومدی، رمپ درونی (لاگون، پشته های لیتوکودیومی- جلبکی و شول های بایوکلستی- پلوییدی)، رمپ میانی و رمپ بیرونی منجر شد. محیط رسوب گذاری سازند فهلیان در ناحیه مطالعه شده، رمپ کربناته هم شیب پیشنهاد می شود. مهم ترین فرایندهای دیاژنزی شناسایی شده شامل انحلال، میکرایتی شدن، تراکم، دولومیتی شدن، سیلیسی شدن، پیریتی شدن، سیمانی شدن و شکستگی است که طی مراحل مختلف دیاژنز دریایی، جوی و دفنی کم عمق تا عمیق ایجاد شده اند. مطالعه های چینه نگاری سکانسی به تفکیک چهار سکانس رسوبی در این سازند منجر شدند که با توجه به سن نسبی آنها بر اساس بایوزون های تفکیک شده، ضخامت سکانس ها و تطابق آنها با نواحی مجاور به طور محتمل سکانس های رده سوم هستند. مطالعه های کیفیت مخزنی گویای تاثیر ویژگی های رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی بر ویژگی های مخزنی سازند فهلیان است. رخساره های مهم مخزنی این سازند شامل رخساره های ریف ها/پشته های کومه ای لیتوکودیومی- جلبکی (در میدان گرنگان) و رخساره های پرانرژی متعلق به زیرمحیط پشته های ااییدی، پلوییدی و بایوکلستی (در میدان گچساران) هستند؛ این رخساره ها اغلب در سیستم تراکت تراز بالا (HST) گسترش یافته اند و زون های مهم مخزنی سازند فهلیان را ایجاد کرده اند. تخلخل های اولیه از نوع بین دانه ای و درون دانه ای همراه با تخلخل های انحلالی (حفره ای و قالبی) مهم ترین حفره ها در این رخساره ها هستند؛ علاوه بر این، رخساره های متعلق به رمپ میانی برخی افق های مخزنی باکیفیت را در سیستم تراکت پیش رونده (TST) ایجاد کرده اند که در این افق ها، تخلخل های بزرگ مقیاس (ماکروسکوپی) گسترش چندانی ندارند و ریزتخلخل ها مهم ترین عامل ایجاد کیفیت مخزنی اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
75 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135102 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!