مطالعه ی جامع فسیل شناسی و بایوزوناسیون سازند گرو در حوضه ی زاگرس براساس فرامینیفرهای پلانکتون، نانوفسیل های آهکی و داینوسیست ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سازند گرو یکی از سنگ های منشاء حوضه نفتی زاگرس در کرتاسه زیرین به شمار می رود که بیشترین گسترش را در زون زمین شناسی لرستان داراست. جهت انجام مطالعات تعیین سن و افزایش دقت چارچوب های زیست چینه نگاری موجود، سه گروه فسیلی فرامینفرهای پلانکتون، نانوفسیل های آهکی و داینوسیت های این سازند در 25 برش مختلف حوضه زاگرس مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از مطالعه فرامینیفرهای پلانکتون، در مجموع 16 زون و 4 ساب زون شناسایی گشت که گویای سن بریازین تا سنومانین پایانی برای سازند گرو می باشند. همچنین جوامع نانوفسیلی شناسایی شده در سازند مذکور نیز منجر به شناسایی 10 زون و هفت ساب زون برمبنای زون بندی NC [1] و هفت زون و چهار ساب زون برمبنای زون بندی CC [2] شد که آنها نیز سن بریازین تا سنومانین را برای سازند تایید می کنند. این سازند در بیشتر برش های مورد مطالعه از نظر جوامع داینوسیستی تهی بوده و تنها در چند برش، در بازه زمانی بارمین پایانی-آپتین، حضور گونه هایی از داینوسیست ها به ثبت رسید که آنها را می توان قابل قیاس با زون داینوسیستی Odontochitina operculata Oppel Zone [3] دانست. براساس ترکیب نتایج حاصل در این مطالعه سن بریازین سنومانین برای سازند گرو به اثبات می رسد. همچنین دو زمانه بودن سازند گرو در مرز زیرین و با شدت بیشتر در مرز بالایی آشکار گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
4 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135691 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!