بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت سراب)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر پدیده تغییراقلیم منجر به تغییرات قابل توجهی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی شده است. با توجه به این که آب های زیرزمینی یکی از مهم ترین منابع آب شیرین در هر منطقه می باشد بررسی اثرات تغییر اقلیم در آب های زیرزمینی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه، اثر تغییر اقلیم بر نوسانات آبخوان دشت سراب در آینده (2050-2021 میلادی)، تحت تاثیر مدل های جفت شده جوی-اقیانوسی (AOGCM) بررسی شده است. بدین منظور، داده های تغییراقلیم حاصل از 16 مدلجفت شده جوی - اقیانوسی تحت سناریوهای انتشار A2 و B1 در دو دوره زمانی 2015-1986 و 2050-2021 برای منطقه مورد مطالعه وزن دهی شدند. سپس بر مبنای وزن مدل های اقلیمی و مقادیر پیش بینی شده توسط آن ها در دوره زمانی2050 -2021، تغییرات بارندگی و دما در سطوح احتمال مختلف 10، 50 و 90 درصد محاسبه گردید. برای ریزمقیاس نمایی مقادیر بارش و دما در دوره زمانی 2050-2021، از روش ریزمقیاس نمایی آماری مدل مولد آب و هوا (LARS-WG) استفاده شد. با استفاده از شبکه عصبی NARX و مدل MODFLOW مقادیر رواناب روزانه و نوسانات سطح ایستابی آبخوان نیز تخمین زده شد. نتایج نشان داد، در بیشتر نقاط آبخوان، تحت هر دو سناریو سطح ایستابی نسبت به سال مبنا (2001) از 0 تا 10 متر کاهش خواهد یافت که این روند کاهشی، تحت سناریوی B1بیشتر از سناریوی A2 است.

زبان:
فارسی
صفحات:
153 تا 166
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135726 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!