تاثیر گروه درمانی معنوی بر اضطراب مرگ سالمندان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

تجربه نزدیک شدن به مرگ یکی از واقعیت های غیرقابل انکار دوران سالمندی است که می تواند باعث ترس و اضطراب سالمندان شود. با توجه به این که معنویت به عنوان یک پایگاه مستحکم می تواند عامل قوی در کنترل شرایط پرتنش باشد، این مطالعه با هدف تعیین تاثیر گروه درمانی معنوی بر میزان اضطراب مرگ سالمندان انجام گرفته است.

روش بررسی

این مطالعه نیمه تجربی در مورد 50 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مرکز روزانه سالمندان شهر علی آباد کتول (استان گلستان) در سال 1397 انجام گرفته است. نمونه گیری به شیوه در دسترس انجام یافت و نمونه ها با تخصیص تصادفی ساده در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله برنامه گروه درمانی معنوی را در 8 جلسه در طول 8 هفته دریافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و مقیاس اضطراب مرگ Templer جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و آزمون کواریانس در سطح معناداری 0/05>p تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها

میزان اضطراب مرگ قبل از مداخله در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 3/67±7/36 و 1/65±7/32 بود که از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت (0/961=p)، ولی بعد از مداخله میانگین اضطراب مرگ در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 3/28±5/24 و 1/92+7/84 بود که از نظر آماری اختلاف معناداری داشت (p<0/001).

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود زمینه های لازم شرکت در فعالیت های معنوی برای سالمندان فراهم شود، این مورد می تواند در بهبود وضعیت روان شناختی سالمندان موثر باشد.
ثبت کارآزمایی بالینی: IRCT20181207041877N1

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
46 -57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135740 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.