مقایسه تاثیر تنفس دیافراگمی و لب غنچه ای بر اضطراب زنان تحت هیسترکتومی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

هیسترکتومی یکی از رایج ترین جراحی های زنان است که سبب ایجاد عوارض جسمی و روانی زیادی از جمله اضطراب می شود. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر تنفس دیافراگمی و لب غنچه ای بر اضطراب زنان تحت هیسترکتومی انجام گرفته است.

روش بررسی

در این کارآزمایی بالینی کنترل شده تصادفی دوسوکور، 126 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی اراک در طی سال های 98-1396 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با استفاده از جدول اعداد تصادفی به دو گروه تنفس دیافراگمی و لب غنچه ای و یک گروه کنترل تخصیص یافتند. پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر عصر روز قبل از عمل (قبل از مداخله)، یک ساعت قبل از ورود به اتاق عمل (بعد از مداخله) و دو ساعت بعد از عمل تکمیل شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل شد.

یافته ها

میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب گروه تنفس دیافراگمی، تنفس لب غنچه ای و کنترل قبل از مداخله به ترتیب 10/49±55/33، 9/84±55/4و 11/31±55/07بود، که از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت (0/983=p). یک ساعت قبل از جراحی (بعد از انجام مداخله) این میانگین به ترتیب به 8/5±41/98، 7/88±42/43و 11/5±52/86و پس از جراحی به ترتیب به 8/13±37/79، 7/88±38/07و 11/35±50/62 کاهش یافت و اختلاف آماری معناداری مشاهده شد (p<0/0001). میانگین نمرات اضطراب در بین گروه تنفس دیافراگمی و گروه تنفس لب غنچه ای بعد از انجام مداخله اختلاف معنادار آماری نداشت (0/999=p).

نتیجه گیری

 این مطالعه نشان داد که تنفس دیافراگمی و لب غنچه ای موجب کاهش اضطراب زنان تحت هیسترکتومی شده است. استفاده از این شیوه غیردارویی و در دسترس برای کاهش اضطراب قبل و بعد از جراحی هیسترکتومی پیشنهاد می شود.
ثبت کارآزمایی بالینی: IRCT20180103038211N4

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
72 -83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135742 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.