پیش بینی فعالیت فیزیکی براساس سازه های مدل بزنف در دوره پیش بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

فعالیت فیزیکی از جمله رفتارهای بهداشتی می باشد که به سلامت ذهنی و عمومی فرد کمک کرده و با ارتقای سلامت زنان در دوره پیش بارداری باعث کاهش عوارض بارداری و زمان تولد می شود. هدف این مطالعه پیش بینی فعالیت فیزیکی در دوره پیش بارداری براساس سازه های مدل بزنف در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی ارومیه بوده است.

روش بررسی

در این مطالعه مقطعی تعداد 230 نفر از زنان دوره پیش از بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ارومیه در سال 1397 با روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های محقق ساخته اطلاعات فردی اجتماعی، سازه های مدل بزنف و فرم کوتاه پرسشنامه فعالیت فیزیکی بود. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 و با استفاده از آزمون های رگرسیون خطی، لجستیک و تی تست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد 3/61% زنان فعالیت فیزیکی سبک داشتند. آگاهی(β=0.2, P<0.003)، عوامل قادر ساز (β=0.18, P<0.004) و نگرش (β=0.15, P<0.017) به طور معناداری قصد انجام فعالیت فیزیکی را تبیین کرده بودند. همچنین از بین مولفه های متغیر پیش بینی، آگاهی به طور معناداری (0/001>p) انجام فعالیت فیزیکی را تبیین کرده بود.

نتیجه گیری

میزان پایین فعالیت فیزیکی زنان در دوره پیش بارداری ضرورت طراحی و اجرای مداخلات براساس مدل بزنف در جهت تاثیرگذاری بر آگاهی، نگرش و عوامل قادر ساز را مطرح می کند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
105 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135744 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.