فنون رزم و تجهیز سپاه در رویکردهای نظامی تیمور

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تیمور در طول سی سال حکومت خود به لشکرکشی های متعددی پرداخت و در اغلب جنگ ها بر دشمنان پیروز شد. او بر توقتمش خان فرمانروای اردوی زرین، حاکمان مغولستان، سلطان بایزید اول عثمانی، ممالیک مصر و غیره غلبه کرد. وی با به کارگیری جنگ روانی و تاکتیک های مختلف رزمی نظیر غافلگیری، به دست آوری اطلاعات نظامی از موقعیت دشمن از طریق خبرگیران، به راه انداختن سپاهی عظیم با تجهیزات کامل، جابه جایی سریع لشکر، استتار نفرات سپاه، نقب زدن، کندن خندق، اعطای بخشش های فراوان به لشکریان، تقدیر از شجاعان در میادین جنگ و برپایی جشن های مکرر جهت تقویت روحیه سربازان موفق به کسب این پیروزی ها شد. بررسی چگونگی دست یابی تیمور به پیروزی های مکرر در میادین جنگ در طی لشکرکشی های متعدد مسئله این پژوهش است. تلاش شده به شیوه تحلیلی و توصیفی و با اتکا به منابع تاریخی به این سوال پاسخ داده شود چه عواملی موجب دستیابی تیمور به پیروزی های مکرر در میادین جنگ می شد؟ در نتیجه گیری نشان داده شده که بهره گیری از شیوه های مختلف نظامی، اطلاعاتی، تدارکاتی و روانی در پیروزی های تیمور موثر بوده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 18
لینک کوتاه:
magiran.com/p2135855 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!